Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi – najważniejsze informacje. Kiedy należy ją przeprowadzić?

Skażenie obszaru może występować naturalnie albo wynikać z działań przypadkowych lub zamierzonych.  Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi pozwala określić, czy poprzednie użycie terenu pozostawiło po sobie ślady w postaci zanieczyszczeń. Jak wygląda w praktyce i kiedy warto ją przeprowadzić?

Na czym polega ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi? Jak przebiega?

 Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi to złożona analiza. W jej ramach ekspert przeprowadza rozpoznanie zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, a następnie sprawdza, czy na danym terenie występuje znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska. Na tym jednak jego praca się nie kończy.

W przypadku stwierdzenia występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska specjalista wyznacza obszary, które wymagają remediacji, czyli przeprowadzania działań zmierzających do całkowitego lub częściowego usunięcia zanieczyszczeń z gleby, ziemi i wód gruntowych. Zanim jednak to nastąpi, najczęściej trzeba wykonać badania szczegółowe, które mają ocenić stopień rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w planie i przekroju.

Jeśli teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zakres badań niezbędnych do przeprowadzenia w ramach oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zależy nie tylko od wielkości analizowanego obszaru, ale i grupy, do której należy. Na podstawie sposobu użytkowania terenu ustawodawca wydzieli cztery grupy, dla których określa się dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko.

  1. Grupa gruntów I. To m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej (MN, MW), usługowej (U) i zagrodowej w gospodarstwach (RU), tereny dużych obiektów handlowych (UC) czy też tereny sportu i rekreacji (US).
  2. Grupa gruntów II. Obejmuje tereny rolnicze (R) oraz tereny ogrodów działkowych (ZD).
  3. Grupa gruntów III. Zalicza się do niej lasy (ZL), grodziska, zabytkowe fortyfikacje, kurhany (ZP) oraz tereny zieleni, które zostały objęte formami ochrony przyrody (ZN).

 Grupa gruntów IV. To m.in.: tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i składów (P), tereny dróg (KD, KDW) czy też tereny infrastruktury technicznej (C, E, G, K, O, T, W).

Jeżeli przeprowadzane w ramach oceny badania wstępne wykazały występowanie zanieczyszczeń pochodzenia historycznego, władający powierzchnią ziemi ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi – kiedy ją przeprowadzić?

 Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi pozwala określić, czy dana nieruchomość stanowi lub nie zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Jest też podstawą do podjęcia lub odstąpienia od działań remediacyjnych. Dzięki niej osoba zlecająca otrzymuje informacje o możliwych sposobach zagospodarowania terenu oraz ewentualnych dodatkowych kosztach wynikających z konieczności przeprowadzenia remediacji. Na podstawie zebranych danych może też negocjować warunki transakcji kupna-sprzedaży gruntów.

Dlatego przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zaleca się każdemu inwestorowi, który zamierza kupić nieruchomość. Zgodnie z prawem, brak świadomości historycznego zanieczyszczenia terenu nie zwalnia nabywcy z obowiązku przeprowadzenia remediacji, co może zwiększyć koszty planowanej inwestycji.

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi to wnikliwa analiza, w ramach której należy przeprowadzić szereg czynności. Obejmuje ona m.in. ustalenie rodzaju działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, a także zebranie i analizę źródeł informacji, wykonanie badań wstępnych i szczegółowych, wyznaczenie miejsc pobierania próbek czy wreszcie sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami dalszych działań.

Dlatego przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia ziemi warto powierzyć specjalistom. Tylko firma z dużym doświadczeniem w zakresie konsultingu środowiskowego jest w stanie sprostać tak złożonemu zadaniu. Decydując się na współpracę ze specjalistami, masz pewność, że wszelkie działania zostaną przeprowadzone zgodnie z wymogami formalno-prawnymi i branżowymi standardami jakości.

źródło: EkoMeritum operat środowiskowy

Read Previous

Maksymalizacja efektywności z wykorzystaniem sprzętu medycznego w szpitalu

Read Next

Jak szkoła pływania może pomóc Twojemu dziecku przetrwać w wodzie?